Raadpleging 5.

0/20 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem. Graag het door u gewenste antwoordhokje aanklikken.

iSamenleving

In de informatiesamenleving (iSamenleving) vormen de creatie, de distributie, verspreiding en het gebruik van informatie een belangrijke economische, politieke en culturele activiteit. Mensen die over de middelen beschikken om deel te nemen aan deze vorm van samenleving, worden ook wel digitale burgers genoemd. De informatiemaatschappij kenmerkt zich door snelle verandering op technologisch, economisch, beroeps-, ruimtelijk en/of cultureel gebied. De iSamenleving staat centraal in deze nieuwe vragenlijst van het Ambtenarenpanel.

NL Digibeter

  Toelichting geven

Nederland Digitaal is een kabinetsbrede strategie over alles wat met digitalisering te maken heeft. De Agenda Digitale Overheid (NL Digibeter) maakt deel uit van die strategie en richt zich op de overheid en het contact met burgers en ondernemers.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Om het contact tussen de overheid en burgers zo goed mogelijk te laten verlopen wil de overheid investeren in innovatie, grondrechten en publieke waarden beschermen, inclusie bevorderen en dienstverlening persoonlijker maken. Het zijn mooie idealen maar hoe krijgen ze vorm in de praktijk? De volgende vragen gaan in op deze idealen.

Innovatie

Bij innovatie denken we niet alleen aan nieuwe technieken maar vooral ook aan een nieuwe manier van werken. Samen met de markt en de wetenschap, via startups én in andere creatieve vormen van samenwerking gaan we oplossingen zoeken. De overheid kan het immers niet alleen. Door te experimenteren en te innoveren wil ze de dienstverlening aan burgers en ondernemers verbeteren. Tegelijkertijd wil ze de kennis onder ambtenaren van (de mogelijkheden van) digitalisering uitbreiden.

  Toelichting geven

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Grondrechten en publieke waarden

De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van data. Zo willen we enerzijds dat mensen zich veilig voelen en dat zij zo goed mogelijk persoonlijk worden bediend en anderzijds hebben mensen recht op privacy. Technologie kan een oplossing bieden, bijvoorbeeld met behulp van blockchain of algoritmen. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd nog wetgeving om waarden te borgen.

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Inclusie en digitale dienstverlening

De overheid wil dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. We noemen dit: ‘digitale inclusie’. Ze wil daarom dat haar digitale dienstverlening zo goed mogelijk aansluit bij de wensen, verwachtingen en praktijksituaties van burgers en ondernemers. Daarom gaat ze hen vragen mee te denken over de verbetering van diensten. Zo neemt het vertrouwen in de digitale overheid toe.

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Een mogelijkheid om de digitale dienstverlening persoonlijker te maken is het gebruik van sociale media.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Ambtenarenpanel

  Toelichting geven