Veiligheidsbeleving in de gemeente Stein - Inwoners

0/59 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

De veiligheidscijfers van gemeente Stein laten zien dat de gemeente Stein een relatief veilige gemeente is. Naast de harde cijfers vinden we het belangrijk om te weten hoe veilig inwoners zich voelen. Deze beleving wordt ook wel de 'subjectieve veiligheid' genoemd.

We willen graag van u als inwoner weten hoe u overlast, veiligheid en criminaliteit ervaart in onze gemeente. Daarom hebben we deze vragenlijst opgesteld. De inzichten die we hiermee verzamelen, willen wij gebruiken om samen met u het veiligheidsgevoel in onze gemeente in kaart te brengen.

Samen kunnen we werken aan het versterken van de veiligheid in onze leefomgeving, zodat het een plek blijft waar u en uw medebewoners met plezier wonen. Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem en duurt ongeveer 15 minuten.

Als dank voor uw medewerking verloten we 25 Stein-passen ter waarde van €20.

Alvast bedankt voor de moeite, namens de gemeente Stein.

  Toelichting geven

Uw woon- en leefomgeving

Een fijne en veilige woon- en leefomgeving is een omgeving waar u zich prettig voelt. In deze vragenlijst willen we graag weten hoe u uw omgeving ervaart.

W1. Als u uw woon- en leefomgeving een rapportcijfer zou mogen geven (van 1 t/m 10), welk rapportcijfer zou u dan geven?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet ik niet
  Toelichting geven

  Toelichting geven

Betrokkenheid in uw buurt

Sociale samenhang laat zien hoe sterk mensen zich verbonden voelen met de plek waar ze wonen. Bijvoorbeeld, als buren elkaar kennen, samen activiteiten doen of elkaar helpen wanneer dat nodig is, dan is er een goede betrokkenheid en voelen mensen zich meer thuis in hun buurt.

B1. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen:

  Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet ik niet
  Toelichting geven
Sommige mensen hebben dagelijks contact met hun buren, andere buurtbewoners zien elkaar slechts enkele keren per jaar. 

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Uw veiligheidsgevoel

Om de gemeente Stein een fijne en veilige plek te maken voor iedereen, is het belangrijk om te weten wat er zorgt voor een verminderd veiligheidsgevoel. Hoe veilig u zich voelt heeft te maken met verschillende zaken.

 Graag horen we van u welke uitdagingen en problemen er zijn en hoe groot ze zijn. 

V1. Als u de veiligheid in uw woon- en leefomgeving een rapportcijfer zou mogen geven (van 1 t/m 10), welk rapportcijfer zou u dan geven?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet ik niet
  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
Uw woon- en leefomgeving biedt verschillende voorzieningen waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg, het onderhoud en eventuele verwijdering van groen (plantsoenen, parken en bermen), straatverlichting, stoepen, straten en/of pleintjes. Maar ook de bankjes, prullenbakken of speeltuinen. 

V6. In hoeverre heeft u hinder gehad van onderstaande zaken de afgelopen 12 maanden in uw buurt?

  Veel hinder Een beetje hinder Geen hinder Weet ik niet
  Toelichting geven
Naast voorzieningen in de openbare ruimte kunnen ook andere factoren van invloed zijn op uw gevoel van veiligheid. Factoren waar de gemeente bij het veroorzaken niet direct invloed op uit kan oefenen. Denk hierbij aan overlast die veroorzaakt wordt door andere mensen, zowel in het verkeer als in de openbare ruimte.

V7. In hoeverre heeft u hinder gehad van onderstaande personen de afgelopen 12 maanden in uw buurt?

  Veel hinder Een beetje hinder Geen hinder Weet ik niet
  Toelichting geven

  Toelichting geven
Voor het beantwoorden van de volgende vraag willen we u vragen om zo specifiek mogelijk te zijn. Antwoorden zoals 'bij ons om de hoek' of 'bij ons in de buurt' zijn minder goed bruikbaar, omdat uw antwoorden anoniem verwerkt worden.

Denk bijvoorbeeld aan de omgeving rondom het station Beek-Elsloo. 

(Meerdere locaties mogelijk)

  Toelichting geven

Onveilige situaties

U kunt zelf helpen door onveilige situaties in uw buurt te melden bij bijvoorbeeld de politie, maar daarnaast kan het gemeld worden bij de woningcorporatie, de gemeente of u kunt ook deelnemen aan een WhatsApp Buurtpreventie groep. 

  Toelichting geven
Er zijn verschillende vormen van digitale buurtpreventie om elkaar te informeren over onveilige situaties die zich voordoen in de buurt, denk hierbij aan een WhatsApp buurtpreventie groep, Burgernet of een buurtpreventieapp. 

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
Er zijn verschillende partijen die de veiligheid in een buurt kunnen verbeteren, zoals de gemeente, politie en verenigingen. Ook kunt u zelf een steentje bijdragen.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Criminaliteit

Criminaliteit wordt omschreven als handelingen en gedragingen die als strafbaar worden gezien. Er zijn verschillende vormen van criminaliteit denkbaar. Sommige kunnen (on)gezien plaatsvinden.

C1. Als u de criminaliteit in uw woon- en leefomgeving een rapportcijfer zou mogen geven (van 1 t/m 10), welk rapportcijfer zou u dan geven?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet ik niet
  Toelichting geven

  Toelichting geven
Ook u kunt te maken krijgen met criminaliteit in uw woon- en leefomgeving. 

C3. Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de komende 12 maanden zelf slachtoffer wordt van:

  Zeer groot Groot Neutraal Klein Zeer klein Weet ik niet
  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Rol van de gemeente

De gemeente pakt overlast aan door samen te werken met verschillende instanties, zoals de politie en sociale diensten.

(Rangschik naar een top 3. Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij het belangrijkste onderwerp en een 2 bij het op een na belangrijkste onderwerp etc. Indien u minder dan 3 redenen wil benoemen, kan dat ook.)

  Toelichting geven
Om veiligheid en criminaliteit in de gemeente Stein en dus in uw buurt onder de aandacht te brengen worden verschillende middelen ingezet om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden te informeren. 

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
Wanneer de resultaten van deze vragenlijst bekend zijn, zullen er in iedere buurt/wijk gesprekken worden gevoerd met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere betrokkenen. Deze gesprekken worden gevoerd om de resultaten verder uit te diepen en aan te vullen gericht op buurtveiligheidsplannen.

Deze gesprekken vinden plaats vanaf maart 2024. Graag horen we u of u interesse heeft in deelname aan de gesprekken. U zet hier niks mee vast. 

(Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, dan worden er op basis van een steekproef uitnodigingen verzonden. Deze vraag is een inventarisatie van het aantal mogelijke deelnemers aan het gesprek.)

Als dank voor uw medewerking verloot Invior, namens de gemeente Stein, 25 Stein-passen. 

Achtergrondkenmerken

  Toelichting geven

TipStein

Wilt u vaker meedenken en meepraten over lokale onderwerpen? Schrijf u dan in voor het burgerpanel TipStein van Invior.