Denk mee over duurzame energie

0/17 vragen beantwoord

Indien u de vragenlijst al via een brief van de gemeente Stein of via de sociale media van de gemeente Stein heeft ingevuld, dan hoeft u de vragenlijst niet nogmaals in te vullen.

De gemeente Stein wil volledig overschakelen op duurzame energie, in 2050 wil de gemeente energieneutraal zijn. Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Het andere voordeel is dat duurzame energie nooit opraakt. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas. De verbranding van deze fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan klimaatverandering. Uiteindelijk willen we de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent verminderen. In 2050 willen we nagenoeg geen uitstoot meer van CO2 ten opzichte van 1990. 

Voordat de gemeenteraad in juni een besluit neemt, willen we graag weten hoe u aankijkt tegen duurzaamheid en de overstap naar duurzame energie. Ook willen wij graag uw mening weten over de communicatie over deze onderwerpen. 

Uw mening is belangrijk voor de besluitvorming. We zullen de resultaten van deze raadpleging anoniem verwerken en versturen naar de gemeenteraad. Die bespreekt de resultaten in maart. 

Wij nodigen u daarom graag uit om een vragenlijst in te vullen, het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Duurzame energie in de gemeente Stein

De gemeenten in Nederland, de provincies en het Rijk hebben afgesproken om aan de slag te gaan met het opwekken van duurzame energie. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van wind- en zonne-energie.

  Toelichting geven
De gemeente Stein stelt beleid op voor het opwekken van duurzame energie. Dit beleid volgt uit een reeks van internationale, nationale en regionale afspraken. De gemeente Stein wil inwoners betrekken bij het opstellen van dit beleid.

  Toelichting geven
De gemeente Stein wil in 2050 energieneutraal zijn. Energieneutraal betekent dat er zoveel mogelijk energie wordt bespaard en dat er enkel gebruikgemaakt wordt van duurzaam opgewekte energie en niet meer van fossiele brandstoffen. Daarom brengt de gemeente in kaart waar en onder welke voorwaarden zonneparken zijn toegestaan.

  Toelichting geven

Duurzame energie

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Randvoorwaarden zonne-energie

Voor het opwekken van zonne-energie gelden een aantal belangrijke wettelijke eisen. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, veiligheid en de locatie. Een regel is bijvoorbeeld dat zonneparken niet in natuurgebieden of langs buizen en leidingen mogen worden geplaatst.

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 van randvoorwaarden maken. Plaats een 1 bij uw belangrijkste randvoorwaarde, een 2 bij de daaropvolgende belangrijkste randvoorwaarde etc. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven
In heel Nederland werken 30 regio’s samen met het doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990 door het opwekken van duurzame energie op land. Dit heet de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is zo geregeld in het Klimaatakkoord. De gemeente Stein maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg. De gemeenten hebben afgesproken dat elke gemeente voor de invulling van die opgave de mogelijkheden voor zonne-energie en windenergie laat onderzoeken en hieraan zoveel mogelijk bijdraagt binnen haar eigen mogelijkheden en beperkingen. 

In de gemeente Stein is er geen sprake van windenergie. Het plaatsen van windmolens is niet mogelijk in verband met trekkende vogels, rivierpark Maasvallei en de nabijheid van het vliegveld. Daarom stelt de gemeente een visie vast onder welke voorwaarden en op welke locaties zonneparken mogelijk zijn. Dit zijn de zogenoemde zoekgebieden

De gemeente Stein wil zonnepanelen zoveel mogelijk op daken, braakliggende terreinen, parkeer- en bedrijventerreinen plaatsen. Omdat de opbrengst onvoldoende zal zijn om de doelen te halen dient daarnaast een gedeelte van het landbouwgebied gebruikt te worden voor zonneparken.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Locatie

  Toelichting geven

  Toelichting geven
De gemeente Stein heeft verschillende locaties geselecteerd als zoekgebied.

Figuur 1. Mogelijke zoekgebieden voor het opwekken van zonne-energie

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 van zoekgebieden maken. Plaats een 1 bij het zoekgebied die uw meeste voorkeur heeft, een 2 bij het daaropvolgende belangrijkste zoekgebied etc. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven

Communicatie en participatie

Lokaal werkt de gemeente Stein aan het opstellen van beleid voor zonne-energie in de 'Energievisie Stein'.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Tot slot

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen waarborgen vragen we enkele persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven