Woonbehoefteonderzoek gemeente Venray

0/63 vragen beantwoord

Het woonbehoefteonderzoek Venray wordt, in opdracht van de gemeente en de woningcorporatie Wonen Limburg, uitgevoerd door Stec Groep. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende woonbehoeften van inwoners en woningzoekenden in de gemeente is deze enquête opgesteld. De uitkomsten van deze enquête en het woonbehoefteonderzoek dienen als belangrijke input bij de actualisatie van de gemeentelijke woonvisie en het woonbeleid van de gemeente Venray.

De enquête kan tot 20 september 2021 worden ingevuld. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor de woonvisie en het woonbeleid van de gemeente Venray. Resultaten worden besproken met de gemeenteraad en geïnteresseerde belanghebbenden (makelaars, zorgpartijen, woningcorporatie, wijk/dorpsraden en inwoners). Uiteindelijk worden de uitkomsten gebruikt voor de plannen voor woningbouw in de toekomst. 

We verzoeken u de vragen zo realistisch mogelijk in te vullen en uit te gaan van uw huidige (financiële) mogelijkheden. Alle gegevens verwerken we anoniem en met de informatie gaan we vertrouwelijk om. Het kost u circa 20 minuten om de vragenlijst in te vullen.

 

Alvast dank voor uw deelname!

 

Algemeen

  Toelichting geven

(graag uw volledige postcode, zowel cijfers als letters, opgeven)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Kenmerken van uw huidige woonsituatie

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven
Bij de volgende vraag wordt u gevraagd naar de grote van uw huidige woning. Indien u dit lastig vindt om in te schatten of het niet weet kunt u op de volgende link van het kadaster klikken. U kunt dan uw adres invullen en zien hoe groot uw woning is. De link opent in een ander tabblad, zodat u terug kunt naar deze vragenlijst. 

Klik op de volgende link om de grootte van uw woning op te zoeken in het kadaster: https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/#?geometry.x=172746.16&geometry.y=437889.2&zoomlevel=1

Door op de link in het blauwe tekstvak boven deze vraag te klikken kunt u de grootte van uw woning opzoeken in het kadaster.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Levensloopbestendigheid

In een levensloopbestendige woning kunt u hier zelfstandig blijven wonen, ook als u zorg nodig heeft. De woning is gelijkvloers (geen trappen of drempels), of heeft een slaapkamer en badkamer beneden of er bestaat de mogelijkheid om dit te realiseren.

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Knelpunten huidige woonsituatie

  Toelichting geven

Bijvoorbeeld vanwege financiële draagkracht, voor (mantel)zorg of voor hulp bij het huishoudelijk werk.

  Toelichting geven

Verhuiswensen

  Toelichting geven

Inschrijving sociale huurwoning

  Toelichting geven

Woonvoorkeuren

We willen ook graag uw (toekomstige) woonvoorkeuren weten, ook als u nu niet op zoek bent naar een andere woning. Wanneer u niet op zoek bent naar een nieuwe woning en niet op korte termijn wilt verhuizen kunnen uw antwoorden op de volgende vragen wel helpen om in te schatten welke woonwensen de inwoners in Venray hebben.

  Toelichting geven

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij uw grootste voorkeur, een 2 bij de daaropvolgende voorkeur etc. Wanneer u op 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 5 maken. Plaats een 1 bij uw grootste voorkeur, een 2 bij de daaropvolgende voorkeur etc. Wanneer u op 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven

20. Zouden de volgende specifieke woningtypen iets voor u kunnen zijn?

  Ja Misschien Nee Weet niet
  Toelichting geven

  Toelichting geven

Woonomgeving

Geef een rapportcijfer waarbij 1=zeer ontevreden en 10=zeer tevreden.

23. In hoeverre zijn de volgende stellingen op u van toepassing?

  Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet
  Toelichting geven

25. Zijn onderstaande voorzieningen belangrijk voor u? Vink per voorziening het vakje van uw mening aan.

  Ja, voor mij belangrijk om binnen 15 minuten loopafstand of 5 minuten fietsafstand te hebben Ja, voor mij belangrijk maar deze mag best wat verder weg liggen Nee, voor mij niet belangrijk
  Toelichting geven

Ondersteuning

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Tot slot

We zijn gekomen bij de laatste vragen en benadrukken dat alle informatie anoniem wordt verwerkt. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.

Dit is inclusief het bruto jaarinkomen van uw eventuele (fiscale) partner.

  Toelichting geven

De resultaten van deze enquête worden gebruikt in het woningbehoefteonderzoek van de gemeente Venray. Resultaten worden besproken met de gemeenteraad en geïnteresseerde belanghebbenden (makelaars, zorgpartijen, woningcorporaties, wijkraden, inwoners). In verband met de coronamaatregelen is nog niet duidelijk hoe we dit precies gaan organiseren. Uiteindelijk worden de uitkomsten gebruikt voor de plannen voor woningbouw in de toekomst.